DSC08214.jpg
Testing Room Logo-03.png

work from home x drink from home

在疫情嚴峻的時空下
全世界不分你我的建立起防疫的社交距離
在不得已的封閉制度下
我們突破了距離設限的框架
讓同樣重視飲品美學的你
也能在家完成眼前美味的
當代實驗技法雞尾酒

一座不被設限的實驗場域

-Testing Room-
#DFH 
#在家

b4-01.png
b7-01.png
b10-01.png
b5-01.png
b8-01.png
b11-01.png
b6-01.png
b9-01.png
b12-01.png
b13-01.png
b14-01.png